Adatkezelési irányelvek

Bevezetés

ViVenTe Bel- és Külkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság Cg: 03-09-121003, Adószám: 22971926-2-03, 6000 Kecskemét, Kocsis Pál utca 42., képv: Bodó Tibor Zoltánné ügyvezetõ, (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelõ) alá veti magát a következõ tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27., továbbiakban: Rendelet) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: http://www.porzsakbolt.hu/, http://maxibolt.hu és a fenti tartalmi elõíráson alapul. A tájékoztató elérhetõ az alábbi oldalról: http://www.porzsakbolt.hu/adatvedelmi_nyilatkozat, http://maxibolt.hu/adatvedelmi_nyilatkozat.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történõ közzététellel lépnek hatályba.

 

 

 

Az adatkezelõ és elérhetõségei:

ViVenTe Bel- és Külkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság – továbbiakban: Adatkezelõ vagy Társaság

Adatkezelõ képviselõje: Bodó Tibor Zoltánné

Adatkezelõ székhelye: 6000 Kecskemét, Kocsis Pál utca 42.

Adatkezelõ email címe: viventekft@freemail.hu

Adatkezelõ telefonszáma: +36 20/451-2377

 

 

 

 

Fogalom meghatározások

 

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezõ alapján azonosítható;

 

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely mûvelet vagy mûveletek összessége, így a gyûjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történõ hozzáférhetõvé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. „adatkezelõ”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelõt vagy az adatkezelõ kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelõ nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minõsülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelõen az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 1. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelõ vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelõ tájékoztatáson alapuló és egyértelmû kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerõsítést félreérthetetlenül kifejezõ cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az õt érintõ személyes adatok kezeléséhez;

 

 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

A személyes adatok:

 

a)      kezelését jogszerûen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerûség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

b)      gyûjtése csak meghatározott, egyértelmû és jogszerû célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethetõ módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelõen nem minõsül az eredeti céllal össze nem egyeztethetõnek a közérdekû archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történõ további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

c)      az adatkezelés céljai szempontjából megfelelõek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

d)     pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerû intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

e)      tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetõvé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történõ tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelõen közérdekû archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében elõírt megfelelõ technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 

f)       kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelõ technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelõ biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az adatkezelõ felelõs a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

 

 

Adatkezelések

 

Webáruház mûködtetéshez kapcsolódó adatkezelés

 

 1. 1.      A Társaság által az Ön hozzájárulása alapján kezelhetõ személyes adatok köre:

a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, számlázási, postázási név és cím.

 1. 2.      A személyes adatok kezelésének célja:

a)      A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése

b)      Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a vásárláshoz és a szabályszerû számla kiállításhoz szükséges egyeztetés.

c)      A szabályszerû számla kiállítása, továbbá a szerzõdés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

d)     a Honlap használatának elemzése

 

 1. Az érintettek köre: A webáruház weboldalán regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

A Társaság honlapján regisztráló természetes személyek a regisztráció során az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatják meg hozzájárulásukat ahhoz, hogy személyes adataikat kezeljük.

 

 1. Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció/ szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelõ munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelõtõl a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely idõpontban történõ visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

-          postai úton a 6000 Kecskemét, Kocsis Pál utca 42. címen,

-          e-mail útján a viventekft@freemail.hu e-mail címen,

-          telefonon a +36 20/451-2377 számon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni és Önnel szerzõdést kötni.

 

A Társasággal kötendõ és a Társasággal kötött szerzõdések teljesítése jogcímén kezelt adatok

Az adatkezelés jogalapja:

a szerzõdésben megadott személyes adatait szerzõdés teljesítése jogcímén kezeljük.

 1. 1.        A Társaság által az Ön hozzájárulása alapján kezelhetõ személyes adatok köre:

a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), telefonszáma, e-mail címe, számlázási, postázási név és cím.

 1. 2.        A személyes adatok kezelésének célja:

A honlapon nyújtott szerzõdés teljesítése

 

 1. 3.        Az érintettek köre: A webáruház weboldalán vásárló valamennyi érintett.

 

 1. 4.        Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje: A létrejött szerzõdések esetében 5 évig, a számviteli bizonylatok esetében, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell õrizni ezeket az adatokat.

 

 1. 5.        Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelõ munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. 6.        A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek: adózás, könyvelés céljából a Társaság által megbízott könyvelõ irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak.

 

 1. 7.        Tájékozatjuk, hogy az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnel szerzõdést kötni. 

 

 

 

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók

 

Szállítás

 

 1. 1.      Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, szállítás

 

 1. 2.      Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetõsége:

 

MPL Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefon: 06/80 299 929-es zöld szám

Email: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

KOZMA Mûszaki Kereskedelmi Kft.

9700 Szombathely, Kötõ utca 30.

Tel.: +36 (94) 324-196

Fax: +36 (94) 321-472

Email: webaruhaz@kozmaszerszam.hu

 

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Tel.: +36 (29) 88 66 70

Fax: +36 (29) 88 66 10

E-mail: info@gls-hungary.com

 

Trans-o-flex Hungary Kft.

1239 Budapest, Európa utca 12.

Tel.: +36 (1) 877-7400

 

 1. 3.      Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

 

 1. 4.      Az érintettek köre: A házhozszállítást kérõ valamennyi érintett.

 

 1. 5.      Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

 

 1. 6.      Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

 

 1. 7.      Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

 

 

 

 

Tárhely-szolgáltató

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

 

 1. 2.      Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetõsége:

ViaszWorks Bt.

2013 Pomáz, Gábor Áron utca 3.

+36 30/331-8151

E-mail: office@mevinet.hu

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetõvé tétele, megfelelõ mûködtetése.

 

 1. Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelõ és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszûnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 

Az Adatkezelõ a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betûbõl és számokból álló információcsomag, amit honlapunk a felhasználó (weboldalt látogató) böngészõjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közremûködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegû információt gyûjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet a felhasználó eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) mûködési idõtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

 1. Webáruházakra jellemzõ cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges elõzetes hozzájárulást kérni az érintettektõl.

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, idõpontok

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

 

 1. 5.        Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje:

A süti típusa alapján a munkamenet sütik (session) esetében az adatkezelés idõtartama:

-          A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó idõszak.

-          Az állandó vagy mentett sütik esetében az érintett törléséig, maximum 30 napig.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelõ.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetõségük van a cookie-kat törölni a böngészõk Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése értelmében az érintettõl hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlõ hálózaton keresztül történõ közléstovábbítás vagy arra az elõfizetõ vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Egyebekben az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

 

 

 

 

 

GoogleAdwords konverziókövetés használata

 

 1. A „GoogleAdWords” nevû online reklámprogramot használja az adatkezelõ, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövetõ szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemzõ szolgáltatása (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 

 1. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelõ is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 

 1. Minden GoogleAdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

 1. Az információk – melyeket a konverziókövetõ cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövetõ címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

 1. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészõjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetõségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

 1. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhetõ el: www.google.de/policies/privacy/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GoogleAnalytics alkalmazása

 

 1. Ez a honlap a GoogleAnalytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemzõ szolgáltatása. A GoogleAnalytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elõsegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

 1. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államokban elõzõleg megrövidíti.

 

 1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévõ szerverére történõ továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetõjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetõjének a honlap aktivitásával összefüggõ jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

 1. A GoogleAnalytics keretein belül a Felhasználó böngészõje által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészõjének megfelelõ beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben elõfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körûen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyûjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következõ linken elérhetõ böngészõ plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panaszkezelés

 

 1. Az adatgyûjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adatok: Vezeték-és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím.

Az adatkezelés célja: Azonosítás és kapcsolattartás a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülõ minõségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

 1. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minõségi kifogással élõ, panaszt tevõ valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzõkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megõrizni.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelõ munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelõtõl a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely idõpontban történõ visszavonásához.

 

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

-          postai úton a 6000 Kecskemét, Kocsis Pál utca 42. címen,

-          e-mail útján a viventekft@freemail.hu e-mail címen,

-          telefonon a +36 20/4512377 számon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy

 

 • a személyes adat szolgáltatása szerzõdéses kötelezettségen alapul.
 • a szerzõdés megkötésének elõfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

 

Közösségi oldalak

 

 1. Az adatgyûjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 

 1. Az adatgyûjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerûsítése.

 

 1. Az adatkezelés idõtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezelésérõl, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés idõtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetõségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

 1. Amennyiben az adatkezelõ szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelõvel.

 

 1. Adatkezelõ a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklõdõ nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstõl számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

 1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekrõl az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

 1. Kivételes hatósági megkeresésre, illetõleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetõleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

 1. A Szolgáltató ezen esetekben a megkeresõ részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az érintettek jogai

 

 1. A hozzáférés joga

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelõtõl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítõ nyilatkozat útján történõ – kiegészítését.

 

 1. A törléshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelõ pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

 

 1. Az elfeledtetéshez való jog

 

Ha az adatkezelõ nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhetõ technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerûen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelõ adatkezelõket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, hogy az adatkezelõ ellenõrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelõ jogos indokai elsõbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelõ, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történõ kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történõ kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetõk.

 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy õt hasonlóképpen jelentõs mértékben érintené.

Az elõzõ bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelõ közötti szerzõdés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelõre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetõvé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelõ intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Önkifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Intézkedési határidõ

 

Az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétõl számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekrõl.

 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidõ meghosszabbításáról az adatkezelõ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétõl számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

 

Ha az adatkezelõ nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelés biztonsága

 

Az adatkezelõ és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínûségû és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelõ technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelõ szintû adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

a)      a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 

b)      a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 

c)      fizikai vagy mûszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellõ idõben vissza lehet állítani;

 

d)     az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensrõl

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínûsíthetõen magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensrõl.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetõen ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselõ vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetõségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensbõl eredõ, valószínûsíthetõ következményeket; ismertetni kell az adatkezelõ által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensbõl eredõ esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következõ feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelõ megfelelõ technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelõ az adatvédelmi incidenst követõen olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínûsíthetõen nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erõfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az adatkezelõ még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensrõl, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínûsíthetõen magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésõbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínûsíthetõen nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

 

Panasztételi lehetõség

 

Az adatkezelõ esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 

Zárszó

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

-          A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

-          2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

-          2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl (fõképp a 13/A. §-a)

-          2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

-          2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

-          2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl (kifejezetten a 155.§-a)

-          16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

-          A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az elõzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeirõl

-          Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl