Általános szerzodési feltételek

Általános Szerzõdési Feltételek a www.porzsakbolt.hu  és www.maxibolt.hu webáruházban elérhetõ termékek igénybevételéhez.

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a Vivente Kft. (továbbiakban: Kereskedõ,Cég) és a Vivente Kft. által üzemeltetett www.porzsakbolt.hu  és www.maxibolt.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal, webáruház, webshop) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevõ Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, Fogyasztó, Felhasználó, Megrendelõ, Vásárló), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minõsül írásbeli szerzõdésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház  mûködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülõ kérdések esetén a megadott elérhetõségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a Vivente Kft. weblapján (www.porzsakbolt.hu és www.maxibolt.hu ) történõ jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhetõ a következõ weboldalról: www.porzsakbolt.hu  www.maxibolt.hu


1. SZOLGÁLTATÓI ADATOK:

A szolgáltató neve: Vivente Kft.
A szolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Kocsis Pál utca 42,
Panaszügyintézés helye: 6000 Kecskemét, Kocsis Pál utca 42.
A szolgáltató elérhetõsége, az igénybe vevõkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@porzsakbolt.hu és info@maxibolt.hu
Cégjegyzékszáma: 03-09-121003
Adószáma: 22971926-2-03 HU22971926
Nyilvántartásban bejegyzõ hatóság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága               6000 Kecskemét, Rákóczi út 7. Tel.: 76/ 519-519
Telefonszám: 20/4512377
A szerzõdés nyelve: magyar.

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: ViaszWorks Bt. Székhely cím 2013 Pomáz, Gábor Áron utca 3. 36 30 331 81 51  office@viaszworks.hu2. ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelezõ rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2018. március 5. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Kereskedõ, Eladó jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató a hatályba lépése napján a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Vivente Kft. által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezõnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldalakon történõ vásárlásra.

2.4. A www.porzsakbolt.hu és www.maxibolt.hu domain nevû webáruházak Magyarországon mûködiknek, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Vásárló és a Vivente Kft. viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerzõdésbõl eredõ vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

Amennyiben a Felhasználó nem minõsül fogyasztónak, a Felhasználó és a Vivente Kft. a jelen szerzõdésbõl fakadó vitás ügyekben aláveti magát a pertárgy értékének függvényében a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességének (Pp. 27. § (1) bekezdés – felek által kikötött illetékesség).2.5. A Vivente Kft. fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenõ tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenõ tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vivente Kft. írásos hozzájárulása nélkül.

2.6. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás „ahogy van” és „ahogy elérhetõ” alapon mûködik.

2.7. A weboldalon látható adatokról elképzelhetõ, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhetõ, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Vivente Kft. nem vállal a felelõsséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyrõl éri el az oldalakat, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

3. ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK:

3.1. Fogyasztó, Vevõ: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esõ célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

3.2. Weboldal (Honlap,Weblap,Website: A webböngészõ általi megjelenítésre alkalmas dokumentum, mint például a www.porzsakbolt.hu és www.maxibolt.hu  címen elérhetõ oldal, vagy bármely webáruház felülete.

3.3. E-kereskedelem: Az E betû elõtagként használva elektronikusan, azaz interneten keresztül megvalósítottat jelent. Így az E-kereskedelem az interneten megvalósított kereskedelmet jelent. A webáruházak üzemeltetõi e-kereskedelmet folytatnak.
3.4. Üzemeltetõ: a www.porzsakbolt.hu és www.maxibolt.hu  weboldal szolgáltatója. Adatait lásd az 1. pontban.

3.5. Felhasználó: a weboldal látogatója/megrendelõje/vásárlója.


4. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

4.1. Az Ügyfélnek lehetõsége van regisztrált vásárlóként használni a webáruházat.

4.2. Felhasználó a weboldalon történõ vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

4.3. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthetõ adatok esetén a létrejövõ elektronikus szerzõdés semmis. Szolgáltató kizárja felelõsségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.4. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli.

4.5. A Szolgáltatót nem terheli felelõsség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetõvé válik.

5. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

5.1. A webáruházban megvásárolható termékek listája a felsõ menüsorban találhatóak. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.

5.2. A megjelenített termékek online és e-mail rendelhetõk meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendõk, tartalmazzák a törvényben elõírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

5.3. A webáruházban Vivente Kft. részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekrõl fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelõsséget a webshopban megjelenõ kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözõség miatt.

5.4. Amennyiben a Vivente Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentõsen eltérõ, esetleg rendszerhiba miatt megjelenõ “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történõ szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5.5. Hibás ár esetén esetben feltûnõ értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerzõdés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerzõdéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejezõ nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerzõdésrõl, amelyekbõl jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerzõdésnek tekintendõ.


6. RENDELÉS MENETE

6.1. Felhasználó vásárlást követõen megadja számlázási és szállítási adatait a webshopba.

6.2. Válassza ki a kívánt termékeket, rakja ezeket a kosárba, amennyiben szükséges változtassa meg a mennyiségüket a db melletti zöld színû le/fel nyilakkal, válassza ki a fizetési módozatot, a megjegyzés rovatba írhatja be a kérését pl. a csomag esetleges késõbbi kiszállítását, válassza ki új vásárló-e, vagy már vásárolt-e webáruházunkban. Új vásárló esetén adja meg a rendelési felületen kért pár adatot és pipálja ki az elfogadom a vásárlási feltételeket, nyomja meg a megrendelés véglegesítése gombot. A megadott e-mail címére kap egy rendelés fogadás levelet. Ha már vásárolt nálunk más teendõje nincs mint elfogadni a vásárlási feltételeket és rákattintani a megrendelés véglegesítésére.

6.3. Felhasználó ba megrendelés véglegesítése elõtt megtekintheti a kosár tartalmát a vissza a kosár feliratra kattintva.

6.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenõrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség a kosárba tett termék db melletti zöld le/fel nyíllal változtatható.

6.5. Ezt követõen a felhasználó a „Megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával fejezheti be a vásárlást.

6.6. Felhasználó megadja a szállítási és számlázási adatokat, majd a szállítási és fizetési módot, melynek típusai a következõk:

6.7. Fizetési módok:

Személyes átvétel: Elõreutalással tudjuk utalásos fizetési igényüket teljesíteni. Pro-forma számla alapján, elõre történõ átutalással. A már banki átutalással kiegyenlített = Elõre utalás fizetés megadása után,  a Szolgáltató telephelyén történõ átvétel. Az utalt összeg számlánkra való lekönyvelése után a Vevõ részére e-mailben a Pro forma számla alapján kiállított Számla és a termék/ek összekészítése után küldünk értesítést, hogy elviheti a csomagot.

Bankkártyával és készpénzben történõ fizetés az MPL futárnak.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetõség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor. Utánvétes fizetésre csak bruttó 200.000,- Ft, azaz kettõszázezer forint összértéket meg nem haladó megrendelés esetén van lehetõség.

Elõreutalás:  Elõreutalással tudjuk utalásos fizetési igényüket teljesíteni. A szállítást megelõzõen pro-forma számla alapján, elõre történõ átutalással. Az árut csak az összeg megérkezése után áll módunkban elküldeni.

6/8. Szállítási költség:

 A www.maxibolt.hu csomagküldõ webáruház. A raktárkészleten nem lévõ termékeket az egyeztetést követõ határidõn belül áll módunkban kiszállítani. A csomagolási költséget nem számolunk fel, a szállítási költség viszont a megrendelõt terheli. A megrendelt termékek kiszállítását a GLS futárszolgálat, és az MPL futár végzi.

Díjak: Termékeinket az egész ország területén házhoz szállítjuk. Az aktuális szállítási díjak általában bruttó 1800 Ft, de termékenkén változhatnak, melyek:

0 - 10 kg -ig: 1 800 Ft + Áfa
10 - 20 kg -ig: 2 500 Ft + Áfa
20 - 40 kg -ig: 3 500 Ft + Áfa

40 kg felett:
Fél raklapos:
KÜLÖN EGYEZTETJÜK ÖNNEL.

Raklapos: KÜLÖN EGYEZTETJÜK ÖNNEL.

Túl méretes raklap: KÜLÖN EGYEZTETJÜK ÖNNEL.
Fél raklap méret: 600 x 800 mm-ig
Raklap méret: 800 x 1200 mm-ig
Túl méretes raklap méret: 800 x 1200 mm-nél nagyobb


Minden esetben e-mail-ben vagy telefonon egyeztetünk a szállítás idejérõl és a fizetendõ végösszegrõl, melyet utánvételes vásárlás esetén a futár részére kell átadni.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevõt az új adatokról. Felhasználó ezt követõen még egyszer megerõsítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerzõdéstõl.

A fizetendõ végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár elõtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzõkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzõkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-16 óra közötti idõszakban. A 17-20 óra közötti kiszállítás néhány városban érvényben van, erre a helyiség pontosítása után tudunk érdemleges választ adni.


Tájékoztatjuk fogyasztót, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár!

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása elõtt minden esetben vissza tud lépni az elõzõ fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követõen visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétõl számított, a szolgáltatás jellegétõl függõ elvárható határidõn belül, de legkésõbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerzõdéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendõ a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetõvé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelõsségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg idõben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

7. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási idõben 8-16 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt idõpontokon kívül is van lehetõség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidõ lejárta után történik, az azt követõ napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

Általános teljesítési határidõ a készleten levõ termékek esetén, a visszaigazolástól számított 2-5 munkanapon belül. Minden esetben e-mail-ben vagy telefonon egyeztetünk a szállítás idejérõl és a fizetendõ végösszegrõl, melyet utánvételes vásárlás esetén a futár részére kell átadni.

Az adásvételi szerzõdés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Ha az eladó vállalkozás és a vevõ fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevõhöz történõ eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevõre, amikor a vevõ vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történõ átadáskor átszáll a vevõre, ha a fuvarozót a vevõ bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

Ha az eladó vállalkozás és a vevõ fogyasztó, a felek eltérõ megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerzõdés megkötését követõen késedelem nélkül, de legkésõbb harminc napon belül köteles a vevõ (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot, amennyiben az még gyártás, forgalmazás alatt van.

Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridõt tûzni. Ha az eladó a póthatáridõn belül nem teljesít, a vevõ jogosult a szerzõdéstõl elállni.

A Felhasználó póthatáridõ tûzése nélkül jogosult a szerzõdéstõl elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerzõdés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerzõdést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhetõ rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési idõben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

Ha Szolgáltató a szerzõdésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerzõdésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles errõl Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

8. ELÁLLÁS JOGA

Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minõsülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétõl számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idõ attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy a terméket átveszi.

Fogyasztó a szerzõdés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti idõszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerû használatból adódó anyagi kár megtérítését. Csak tiszta, még használatba nem vett terméket lehet visszaküldeni.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követõen, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követõen felmondási jogát elveszíti;
b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidõ alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c. romlandó vagy minõségét rövid ideig megõrzõ termék tekintetében;
d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza;
e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követõen elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerzõdés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerzõdés teljesítésére csak a megkötéstõl számított harmincadik napot követõen kerül sor;
g. olyan vállalkozási szerzõdés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgõs javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követõen a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i. hírlap, folyóirat és idõszaki lap tekintetében, az elõfizetéses szerzõdések kivételével;
j. nyilvános árverésen megkötött szerzõdések esetében;
k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerzõdés, fuvarozás, személygépjármû-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidõs tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerzõdés esetében, ha a szerzõdésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidõt kötöttek ki;
l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejûleg nyilatkozott annak tudomásul vételérõl, hogy a teljesítés megkezdését követõen elveszíti az elállási jogát.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követõen a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésõbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

A visszatérítés során banki utalási fizetési módot alkalmazunk. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerzõdéstõl való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történõ megküldésétõl számított 14 napnál semmiféleképpen sem késõbb visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

Fogyasztónak írásban történõ elállás esetén elegendõ az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

Fogyasztó akkor tartja be a határidõt, ha a 14 napos idõszak letelte elõtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ szállítási mód választásából adódik.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelõsségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükségestõl eltérõ kezelés miatt következett be.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetõségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történõ jelzés alkalmával a postára adás idõpontját vesszük figyelembe, telefonon történõ jelzés alkalmával pedig a telefonon történõ jelzését. Postai úton történõ jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerû használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerû használatából eredõ károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhetõ el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhetõ el.

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetõségeken.

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minõsülõ Felhasználókat illeti meg.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

Elállási jog gyakorlásának a menete:

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetõségein jelezni.

Fogyasztó határidõben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétõl számított 14. nap lejárta elõtt jelzi elállási nyilatkozatát. E-mail-ben történõ elállás esetén elég csak az elállási szándékot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történõ jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefonon keresztül történõ értesítés esetén az email illetve a telefon küldésének idejét veszi figyelembe.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésõbb elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidõ betartottnak minõsül, amennyiben a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelõ viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülõ költségeket.

A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerzõdés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti idõszakban is gyakorolja elállási jogát.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérõ idõpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételbõl vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtõl számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

9.Jótállás, szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés idõpontjában nem felel meg a szerzõdésben vagy jogszabályban megállapított minõségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerzõdéskötés idõpontjában ismerte, vagy a hibát a szerzõdéskötés idõpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerzõdésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitõl a fogyasztó hátrányára tér el.


Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsõ esetben – a szerzõdéstõl is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidõben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltetõ vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minõsül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.

Milyen határidõben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minõsül. Az alábbi linken érhetõek el azok a termékek, ahol kötelezõ jótállást biztosítani:
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor

Felhasználót milyen jogok és milyen határidõn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás idõtartama egy év. A jótállási határidõ a fogyasztási cikk fogyasztó részére történõ átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdõdik.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási idõn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésbõl, túlzott igénybevételbõl, illetve a meghatározottól eltérõ behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerû használatából keletkeztek.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstõl) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerû használatot akadályozza.

3 napos csere: Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstõl) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerû használatot akadályozza.

10. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNÕ ELJÁRÁS

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerzõdésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitõl a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A fogyasztó kötelessége a szerzõdés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényérõl jegyzõkönyvet köteles felvenni.

A jegyzõkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetõségérõl annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltetõ testülethez fordulás lehetõségérõl is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A Szolgáltató a jegyzõkönyvet az annak felvételétõl számított három évig köteles megõrizni, és azt az ellenõrzõ hatóság kérésére bemutatni.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A fogyasztói szerzõdés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az érvényesek.

11. FELELÕSSÉG KORLÁTOZÁSA, VITARENDEZÉS

A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelõsséget. A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelõsséget nem vállal.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelõsséget olyan – elsõsorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a káros tartalmak megnyitása során keletkezett. A Szolgáltató szintén nem vállal felelõsséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történõ elérhetetlenségéért, lassú mûködéséért.

A Webshop használata, illetve a szolgáltatások igénybevétele feltételezi a Felhasználó részérõl az Internet lehetõségeinek kockázatát és korlátainak ismeretét, illetve elfogadását. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetõleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelmérõl.

Szolgáltató törekszik rá, de garantálni nem tudja a webshop hibamentes és zavartalan mûködését, illetõleg hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Internet sajátosságai miatt a szolgáltatás folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató elõzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Szolgáltató az éves rendelkezésre állás (99 %) betartása mellet jogosult a rendszer karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni Felhasználók minden elõzetes tájékoztatása vagy értesítése nélkül.

Szolgáltató csak a neki felróható jogellenes magatartással okozott károkért felel a Ptk. vonatkozó szabályai szerit.

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tûz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan elõre nem látható és elháríthatatlan akadály (vis major) következményeképpen, amely a Felhasználó, illetõleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerzõdéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelõsséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében elõállt.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közremûködõt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelõsséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerûségét és érvényesíthetõségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megilletõ jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthetõ az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történõ lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a késõbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor a 2.4. pont az irányadó.

13. PANASZKEZELÉS RENDJE

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelõ minõségben, a megrendelõ teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerzõdéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzõkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzõkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megõrzi a Szolgáltató, és azt az ellenõrzõ hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltetõ testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelölésérõl szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsõfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetõségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetõsége van békéltetõ testülethez fordulni, melyek elérhetõségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltetõ Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 9021 Gyõr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petõfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fõ tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltetõ Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petõfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A békéltetõ testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltetõ testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerû, gyors, hatékony és költségkímélõ érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltetõ testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megilletõ jogokkal és a fogyasztót terhelõ kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerzõdéssel összefüggõ határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fõvárosi kereskedelmi és iparkamara mellett mûködõ békéltetõ testület illetékes.
A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerû regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követõen bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe:http://ec.europa.eu/odr
Szolgáltatót a békéltetõ testületi eljárásban együttmûködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltetõ testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltetõ testületet mûködtetõ kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttmûködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelõ írásbeli egyezségkötés lehetõségének felajánlására terjed ki.

14. SZERZÕI JOGOK
Miután a www.porzsakbolt.hu és www.maxibolt.hu , mint weboldal szerzõi jogi mûnek minõsül, tilos a weboldalon megjelenõ tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történõ közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
A www.porzsakbolt.hu és a www.maxibolt.hu  weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
Tilos a www.porzsakbolt.hu és a www.maxibolt.hu  weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történõ létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.porzsakbolt.hu és a maxibolt.hu  weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhetõ.
A jogosulatlan felhasználás büntetõ- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti többek között a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését a Ptk. általános szabályai szerint. A szerzõi jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzõi ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértõ felhasználóra hárítja.

15. Adatvédelem - VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
Magyarország Alaptörvénye
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)
Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)
A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

Kecskemét, 2018. március 5.

Vivente Kft.

 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól1

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggõ átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekrõl szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. § (1) E rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerzõdésekre (a továbbiakban: fogyasztói szerzõdés) kell alkalmazni.

(2) E rendelet meghatározza a fogyasztói szerzõdéssel kapcsolatos tájékoztatás és a teljesítés egyes szabályait, továbbá a távollévõk között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerzõdés esetében a szerzõdés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási jogra vonatkozó részletes szabályokat.

(3) E rendeletet akkor kell alkalmazni, ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy az Európai Unió kötelezõ jogi aktusát átültetõ jogszabály eltérõen nem rendelkezik.

(4) E rendeletben foglaltaktól a fogyasztó javára a felek megállapodása eltérhet.

2. § Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti szociális szolgáltatásokra;

b) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekjóléti alapellátásokra és gyermekvédelmi szakellátásokra;

c) az egészségügyrõl szóló törvény szerinti egészségügyi ellátásra irányuló szerzõdésre;

d) a szerencsejáték szervezésérõl szóló törvény szerinti szerencsejátékkal kapcsolatos szerzõdésre;

e) a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos szerzõdésre;

f) az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, vagy átruházására irányuló szerzõdésre, kivéve a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti ingatlanközvetítõi tevékenységre, valamint ingatlanvagyon-értékelõ és közvetítõi tevékenységre irányuló szerzõdést;

g) olyan kivitelezési szerzõdésre, amelynek tárgya új építmény építése, vagy meglévõ építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység vagy helyiség jelentõs átalakítása;

h) a lakóépület lakáscélú bérbeadására irányuló szerzõdésre, kivéve a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti ingatlanközvetítõi tevékenységre, valamint ingatlanvagyon-értékelõ és közvetítõi tevékenységre irányuló szerzõdést;

i) az utazási szerzõdésre;

j) a szállás idõben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerzõdésekrõl, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységrõl szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó szerzõdésre;

k) a közjegyzõ által okiratba foglalt szerzõdésre;

l) élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt terméknek a fogyasztó lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy munkahelyére történõ gyakori és rendszeres szállítására vonatkozó szerzõdésre;

m) az automata vagy automatizált üzlethelyiség útján kötött szerzõdésre;

n) az elektronikus hírközlési szolgáltatóval nyilvános telefonállomás igénybevétele útján annak igénybevétele céljából, vagy telefon-, internet- vagy telefax-összeköttetés egyszeri igénybevétele céljából kötött szerzõdésre.

3. § A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti személyszállítási szolgáltatásokkal és a légi közlekedésrõl szóló törvény szerinti légi személyszállítással kapcsolatos szerzõdésre kizárólag a 7. § és a 15. § (1) és (2) bekezdése alkalmazandó.

2. Értelmezõ rendelkezések

4. § E rendelet alkalmazásában:

1. digitális adattartalom: digitális formában elõállított vagy nyújtott adat;

2. fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;

3. járulékos szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés, amely távollevõk között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerzõdéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;

4. jelentõs átalakítás: meglévõ építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség bõvítése, bontása vagy átalakítása érdekében végzett, építési tevékenységek közül

a) a külön jogszabály szerint építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy örökségvédelmi hatósági eljáráshoz kötött építési tevékenység;

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben az építményen az összes építmény-homlokzati felületet érintõ utólagos hõszigetelést, az összes homlokzati nyílászáró cseréjét, az összes homlokzatfelület színezését, és egy teljes homlokzatfelület képzésének megváltoztatását magában foglaló tevékenység; vagy

c) az a) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben az építmény legalább 50%-át érintõ, alaprajzi elrendezést megváltoztató építési tevékenység.

5. jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerzõdésekre meghatározott kötelezõ jótállás;

6. nyilvános árverés: olyan értékesítési módszer, amelynek során a vállalkozás az árverezõ által lefolytatott átlátható, versenyszerû licitálás keretében szerzõdéskötésre tesz ajánlatot a fogyasztóknak, akik az árverésen személyesen megjelennek vagy ennek lehetõsége számukra biztosított, és amelyen a sikeres licitáló arra vállal kötelezettséget, hogy az ajánlatban foglaltak szerint szerzõdést köt. Nem minõsül nyilvános árverésnek a fogyasztók és vállalkozások rendelkezésére álló árverési célú internetes honlap használata;

7. pénzügyi szolgáltatás: a pénzügyi közvetítõrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által felügyelt tevékenységet folytató szervezeteknek, személyeknek Magyar Nemzeti Bank által felügyelt tevékenysége;

8. szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés, amely nem minõsül termék adásvételére irányuló szerzõdésnek;

9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetõvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelõ ideig történõ tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történõ megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

10. távollévõk között kötött szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés, amelyet a szerzõdés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejû fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerzõdés megkötése érdekében a szerzõdõ felek kizárólag távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszközt alkalmaznak;

11. távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerzõdés megkötése érdekében – szerzõdési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelõlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

12. termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minõsül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott ûrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

13. üzlethelyiség:

a) bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét állandó jelleggel folytatja;

b) bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja;

14. üzlethelyiségen kívül kötött szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés,

a) amelyet a szerzõdõ felek egyidejû fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétõl eltérõ helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követõen kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejû fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétõl eltérõ helyen; vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történõ értékesítése vagy népszerûsítése;

15. vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás.

5. § E rendelet alkalmazásában

a) termék adásvételére irányuló szerzõdésnek minõsül az olyan, szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés is, amely alapján a vállalkozás termék tulajdonjogának az átruházására is köteles;

b) nem minõsül üzlethelyiségen kívül kötött szerzõdésnek a vásáron, piacon és közterületen végzett értékesítõ tevékenység.

II. FEJEZET

A FOGYASZTÓI SZERZÕDÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI

3. A szerzõdéskötést követõ telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok

6. § Ha a vállalkozás a szerzõdéskötést követõ kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépõ fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.

7. § (1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti azon jogszabályi rendelkezéseket, amelyek egy adott fizetési mód igénybevételéért díj vagy egyéb fizetési kötelezettség felszámítását tiltják.

4. Nem kért értékesítés

8. § (1) A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerzõdés.

(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását.

III. FEJEZET

AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVÕK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZÕDÉSTÕL ELTÉRÕ SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5. A szerzõdéskötést megelõzõ tájékoztatás

9. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött és távollévõk között kötött szerzõdéstõl eltérõ szerzõdés esetén a vállalkozás köteles világosan és közérthetõ módon a fogyasztó szerzõdési nyilatkozatának megtétele elõtt tájékoztatni a fogyasztót

a) a szerzõdés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelõ mértékben;

b) a vállalkozás nevérõl, a vállalkozás székhelyének postai címérõl, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, és az elektronikus levelezési címérõl;

c) a szerzõdés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegérõl vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegébõl adódóan az ellenértéket nem lehet elõre ésszerûen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen kívül felmerülõ valamennyi költségrõl (így különösen a fuvardíjról és a postaköltségrõl), vagy, ha e költségeket nem lehet ésszerûen elõre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetésérõl, hogy további költségek merülhetnek fel;

d) a teljesítés feltételeirõl, különösen a fizetésrõl, a fuvarozásról és a teljesítési határidõrõl, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;

e) a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétérõl, feltételeirõl;

f) határozott idõre szóló szerzõdés esetén a szerzõdés idõtartamáról, határozatlan idõre szóló szerzõdés esetén a szerzõdés megszüntetésének feltételeirõl;

g) a határozott idõre szóló olyan szerzõdés esetén, amely határozatlan idõtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeirõl, és az így határozatlan idõtartamúvá átalakult szerzõdés megszüntetésének feltételeirõl;

h) a digitális adattartalom mûködésérõl, valamint az alkalmazandó mûszaki védelmi intézkedésrõl;

i) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való bármilyen vonatkozó együttmûködési képességérõl a vállalkozástól ésszerûen elvárható ismereteknek megfelelõen;

j) a békéltetõ testülethez fordulás lehetõségérõl, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltetõ testület nevérõl és székhelyének postai címérõl.

(2) A vállalkozást nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettség azon információk vonatkozásában, amelyek a körülmények alapján nyilvánvalóak.

(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást a vállalkozás a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelõ használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmû legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is megadható.

10. § Nem kell alkalmazni a 9. §-t az olyan mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentõségû szerzõdésre, amelyet a szerzõdéskötés idõpontjában teljesítenek.

IV. FEJEZET

AZ ÜZLETHELYISÉGEN KÍVÜL KÖTÖTT ÉS A TÁVOLLÉVÕK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZÕDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

6. A szerzõdéskötést megelõzõ tájékoztatás

11. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerzõdés és távollévõk között kötött szerzõdés megkötését megelõzõen a vállalkozás köteles világosan és közérthetõ módon tájékoztatni a fogyasztót

a) a szerzõdés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelõ mértékben;

b) a vállalkozás nevérõl;

c) a vállalkozás székhelyének postai címérõl, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címérõl, továbbá annak a vállalkozásnak a nevérõl és postai címérõl, akinek a nevében eljár;

d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címérõl, és annak a vállalkozásnak a postai címérõl, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint megadott címtõl eltér;

e) a szerzõdés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegérõl vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegébõl adódóan az ellenértéket nem lehet elõre ésszerûen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülõ valamennyi költségrõl (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségrõl), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerûen elõre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetésérõl, hogy további költségek merülhetnek fel;

f) határozatlan idõre szóló vagy elõfizetést magában foglaló szerzõdés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási idõszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerzõdés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet elõre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról;

g) a szerzõdés megkötéséhez alkalmazott távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköz használatának díjáról, ha e díj emelt díjnak minõsül;

h) a teljesítés feltételeirõl, így különösen a fizetésrõl, a fuvarozásról és a teljesítési határidõrõl, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;

i) a 20. § szerinti jog gyakorlásának határidejérõl és egyéb feltételeirõl (különösen a 22. §-ban foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról;

j) arról, hogy a 20. § szerinti jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és – a távollévõk között kötött szerzõdés esetében – a termék postai küldeményként nem küldhetõ vissza;

k) arról, hogy a fogyasztó a 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerû költségeit, ha a 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követõen gyakorolja a 20. § szerinti felmondási jogát;

l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a körülményekrõl, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát;

m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségrõl;

n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeirõl;

o) arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexrõl történõ másolatkérés módjáról;

p) határozott idõre szóló szerzõdés esetén a szerzõdés idõtartamáról, határozatlan idõre szóló szerzõdés esetén a szerzõdés megszüntetésének feltételeirõl;

q) a határozott idõre szóló olyan szerzõdés esetén, amely határozatlan idõtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeirõl, és az így határozatlan idõtartamúvá átalakult szerzõdés megszüntetésének feltételeirõl;

r) a fogyasztó kötelezettségeinek szerzõdés szerinti legrövidebb idõtartamáról;

s) a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendõ vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeirõl;

t) a digitális adattartalom mûködésérõl, valamint az alkalmazandó mûszaki védelmi intézkedésrõl;

u) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttmûködési képességérõl a vállalkozástól ésszerûen elvárható ismereteknek megfelelõen;

v) a jogszabályi elõírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelezõ peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetõségérõl, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról;

w) a békéltetõ testülethez fordulás lehetõségérõl, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltetõ testület nevérõl és székhelyének postai címérõl.

(2) Ha a vállalkozás nem tett eleget az (1) bekezdés e) és f) pontjaiban meghatározott valamennyi járulékos költségre vagy az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott költségre vonatkozó tájékoztatási követelménynek, a fogyasztó nem köteles megfizetni e költségeket.

(3) Nyilvános árverés esetén a vállalkozás (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott adatai helyett az árverezõ vállalkozás azonos adatai is megadhatók.

(4) Az (1) bekezdés i), j) és k) pontjában meghatározott tájékoztatás az 1. mellékletben foglalt mintatájékoztató megfelelõ kitöltésével is megadható.

(5) A vállalkozás az (1) bekezdés m) pontja szerinti és az n) pontban a jótállásra vonatkozó tájékoztatást a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelõ használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmû legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség. E tájékoztatás a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is megadható.

(6) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás a szerzõdés részét képezi és nem módosítható, kivéve, ha a szerzõdõ felek errõl kifejezetten megállapodnak.

(7) Az e §-ban meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása a vállalkozást terheli.

7. A szerzõdéskötésre vonatkozó formai követelmények üzlethelyiségen kívül kötött szerzõdés esetén

12. § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerzõdés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében elõírt tájékoztatást a fogyasztóval papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén – más tartós adathordozón közli. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatást olvasható módon, világos és közérthetõ nyelven kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

(2) A szerzõdéskötést követõen a vállalkozás átadja a fogyasztónak az aláírt szerzõdés másolatát, vagy a szerzõdéskötést papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén – más tartós adathordozón visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a fogyasztónak a 29. § (1) bekezdés m) pontja szerint adott nyilatkozatát.

(3) Az olyan üzlethelyiségen kívül kötött szerzõdés esetében, ahol a fogyasztó kifejezetten kérte a vállalkozás javításra vagy karbantartásra irányuló szolgáltatását, és a szerzõdõ felek azonnal teljesítik szerzõdéses kötelezettségeiket, feltéve, hogy a fogyasztó által fizetendõ összeg nem haladja meg kétszáz eurónak a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatás megadásának napján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelõ forintösszeget

a) a vállalkozás papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén– más tartós adathordozón közli a fogyasztóval a 11. § (1) bekezdés b) és c) pontjában elõírt tájékoztatást, továbbá az ellenszolgáltatás teljes összegét vagy annak kiszámítási módját, a teljes összegre vonatkozó becsléssel együtt;

b) a vállalkozás közli a fogyasztóval a 11. § (1) bekezdésének a), i) és l) pontjában elõírt tájékoztatást, azonban a fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján nem köteles azt papíron vagy más tartós adathordozón átadni, és

c) a szerzõdéskötés visszaigazolása tartalmazza a 11. § (1) bekezdésében elõírt tájékoztatást.

13. § A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidõ lejárta elõtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni.

8. A szerzõdéskötésre vonatkozó formai követelmények távollévõk között kötött szerzõdés esetén

14. § Távollévõk között kötött szerzõdés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében elõírt tájékoztatást – világos és közérthetõ nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetõvé teszi az alkalmazott távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköznek megfelelõ módon. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie.

15. § (1) Ha a távollevõk közötti, elektronikus úton kötött szerzõdés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelmûen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerzõdési nyilatkozatának megtétele elõtt felhívja a fogyasztó figyelmét a 11. § (1) bekezdés a), e), f), p), q) és r) pontjában meghatározott információkra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerzõdési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelõ, egyértelmûen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerzõdési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendõ fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerzõdés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

(3) A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkezõ vállalkozás köteles legkésõbb a fogyasztó szerzõdéses ajánlatának megtételekor egyértelmûen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

16. § Ha a szerzõdést olyan távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköz alkalmazásával kötik meg, amelyen az információk megjelenítésére korlátozott hely vagy idõ áll rendelkezésre, az ilyen szerzõdés megkötése elõtt a vállalkozás az alkalmazott távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköz útján közli legalább a 11. § (1) bekezdés a), b), e), f), i), p) és q) pontjában elõírt tájékoztatást. A 11. § (1) bekezdésében meghatározott további információkat a vállalkozás a 14. §-sal összhangban bocsátja a fogyasztó rendelkezésére.

17. § Ha a vállalkozás távollevõk közötti szerzõdés megkötését telefonon kezdeményezi, a telefonbeszélgetés megkezdésekor tájékoztatja a fogyasztót a vállalkozás nevérõl, illetve annak a vállalkozásnak a nevérõl, akinek a nevében telefonál, valamint arról, hogy a telefonhívás szerzõdés megkötésére irányul. E § nem érinti a vállalkozás 16. §-ban meghatározott kötelezettségét.

18. § A távollévõk között kötött szerzõdés megkötését követõen – ésszerû idõn belül, de a termék adásvételére irányuló szerzõdés esetén legkésõbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerzõdés esetén legkésõbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerzõdésrõl. A visszaigazolás tartalmazza

a) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerzõdés megkötése elõtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és

b) ha a fogyasztó a 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

19. § A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidõ lejárta elõtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni.

9. A fogyasztót megilletõ elállási és felmondási jog

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévõk között kötött szerzõdés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidõn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévõk között kötött szerzõdés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követõen a teljesítés megkezdõdik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidõn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerzõdés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérõ idõpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételbõl vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott idõszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az elsõ szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szerzõdés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerzõdés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti idõszakban is gyakorolja.

10. A fogyasztót megilletõ elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának jogkövetkezménye

21. § (1) Ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott elállási határidõ tizenkét hónappal meghosszabbodik.

(2) Ha a vállalkozás a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidõ lejártát követõ tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidõ az e tájékoztatás közlésétõl számított tizennegyedik napon jár le.

11. A fogyasztót megilletõ elállási vagy felmondási jog gyakorlása

22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát

a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmû nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidõ lejárta elõtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.

12. A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

23. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelõen eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevõk között kötött szerzõdéstõl, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésõbb az elállásról való tudomásszerzésétõl számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

(2) A 22. §-nak megfelelõ elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezõ módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebbõl adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebbõl eredõ többletköltségeket.

(4) Termék adásvételére irányuló szerzõdés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

13. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

24. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelõen eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevõk között kötött szerzõdéstõl, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésõbb az elállás közlésétõl számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidõben teljesítettnek minõsül, ha a fogyasztó a terméket a határidõ lejárta elõtt elküldi.

(2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

(3) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerzõdés megkötésével egyidejûleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhetõ vissza.

25. § A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredõ értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában elõírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

26. § (1) Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követõen felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévõk között kötött szerzõdést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendõ összeget a szerzõdésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerzõdés megszûnésének idõpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

(2) E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végzõ vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerzõdés megkötésének idõpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

27. § A fogyasztó a 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

aa) a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában elõírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

ab) a fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidõ lejárta elõtt;

b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha

ba) a fogyasztó nem adta kifejezett, elõzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidõ lejárta elõtt megkezdõdjön,

bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejûleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételérõl, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, vagy

bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban elõírt visszaigazolást.

28. § A fogyasztót a 20. § szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a 23. § (3) bekezdésében, valamint 24–26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

14. A fogyasztót megilletõ elállási és felmondási jog alóli kivételek

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követõen, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követõen felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidõ alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minõségét rövid ideig megõrzõ termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követõen elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerzõdés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerzõdés teljesítésére csak a megkötéstõl számított harmincadik napot követõen kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerzõdés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgõs javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követõen a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és idõszaki lap tekintetében, az elõfizetéses szerzõdések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerzõdések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerzõdés, fuvarozás, személygépjármû-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidõs tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerzõdés esetében, ha a szerzõdésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidõt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejûleg nyilatkozott annak tudomásul vételérõl, hogy a teljesítés megkezdését követõen elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

15. A fogyasztót megilletõ elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerzõdésekre

30. § (1) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerzõdéshez vagy a távollevõk között kötött szerzõdéshez járulékos szerzõdés is kapcsolódik, a fogyasztó 20. § szerinti jogának gyakorlása a járulékos szerzõdést is felbontja vagy megszünteti.

(2) A fogyasztó a vállalkozásnak a járulékos szerzõdés felbontásából vagy megszüntetésébõl eredõ kárát nem köteles megtéríteni, és a szerzõdés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tõle egyéb költség – a 23. § (3) bekezdésében, valamint a 24–26. §-ban meghatározott esetek kivételével – nem követelhetõ.

(3) A vállalkozás köteles a járulékos szerzõdésben részt vevõ harmadik személy szerzõdõ felet a fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.

V. FEJEZET

ELJÁRÁS A SZERZÕDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁSI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK ÉS A SZERZÕKÖTÉST KÖVETÕ TELEFONOS KAPCSOLATTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE ESETÉN

31. § (1) A 9. §, a 11. § (1), (3)–(5) és (7) bekezdésében, a 12. § (1) és (3) bekezdésében, a 14–17. §-ban és a 18. § a) pontjában foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el az ott meghatározott szabályok szerint.

(2) A 6. §-ban foglalt rendelkezés megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemrõl szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések a fogyasztóvédelemrõl szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. § Ez a rendelet 2014. június 13-án lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követõen kötött szerzõdésekre kell alkalmazni.

33. § Ez a rendelet a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

34. §2

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerzõdéstõl. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetén a szerzõdés teljesítése megkezdõdött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerzõdést.

Az elállási/felmondási határidõ az (1....) .

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmû nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (2...). Ebbõl a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3....)

Ön határidõben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidõ lejárta elõtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettõl a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétõl számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4.....)

(5 ....)

(6 ....)

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez:

(1.....) Illessze be a következõ idézõjelbe tett szövegek egyikét:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetén: „a szerzõdés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;

b) termék adásvételére irányuló szerzõdés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy a terméket átveszi.”;

c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;

d) több tételbõl vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott idõszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerzõdés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy átveszi az elsõ terméket.”

(2.....) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és – ha van – telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

(3.....) Ha Ön lehetõvé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következõ szöveget: „Ön internetes oldalunkon is [beillesztendõ az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelmûen kifejezõ egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

(4.....) Termék adásvételére irányuló szerzõdés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következõ szöveget: „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni.”

(5.....) Ha a fogyasztó a szerzõdés alapján terméket vett át

a) az alábbiak közül illessze be a megfelelõt:

– „A terméket visszafuvarozzuk Öntõl.”, vagy

– „Ön köteles számunkra vagy .... [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidõ betartottnak minõsül, ha a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi a terméket.”;

és

b) illessze be a megfelelõt:

ba) „A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy

bb) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy

bc) Távollévõk között kötött szerzõdés esetében,ha Ön nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegébõl adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz... [illessze be az összeget] fuvarozási költséget – Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerûen nem lehet elõre kiszámítani: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege... [illessze be az összeget].”, vagy

bd) Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerzõdés esetében a terméket a szerzõdés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegébõl adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”;

és

c) illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelõsségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”

(6.....) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében az alábbi szöveget illessze be: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidõn belül kezdõdjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerzõdés megszûnésének idõpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerzõdéstõl való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:3

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés tekintetében:4

Szerzõdéskötés idõpontja /átvétel idõpontja:5

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a ...6 hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsõ esetben – a szerzõdéstõl is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidõben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidõ....7, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a ....8 vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minõsül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.

Milyen határidõben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerzõdés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerzõdés/9...10 alapján a ...11 jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidõn belül illetik meg jótállás alapján?12

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 


Kecskemét, 2018.05.25.